Strażnicy miejscy z Torunia, Włocławka i Grudziądza z certyfikatem

Straż Miejska z Torunia, Włocławka i Grudziądza otrzymała certyfikat w rządowym Programie certyfikacji i standaryzacji straży miejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

- Dziękuję władzą miasta i Straży Miejskiej za odwagę przystąpienia do programu. W województwie uczyniły to cztery największe miasta. – mówi minister Grzegorz Karpiński. –. Trzeba pamiętać, że Straż Miejska wypełnia bardzo ważną rolę w całym systemie bezpieczeństwa.  

Zgodnie z założeniem, standaryzacja straży gminnych i miejskich jest dobrowolnym programem skierowanym do organów gminy. Ma na celu podniesienie jakości i ujednolicenia działanie jednostek, pomoc w wypracowaniu „dobrych praktyk” oraz poprawę wizerunku straży.

Inicjatywa wskazuje obszary funkcjonowania straży, tj. planowanie, organizowanie, realizacja zadań, kontrolowanie oraz doskonalenie. Na każdy z wymienionych obszarów składają się cele, zadania oraz wymogi od których spełnienia w znacznej mierze zależy nie tylko funkcjonowanie ale przede wszystkim wizerunek straży. Wymogi określone w programie wynikają z obowiązujących przepisów oraz stanowią dodatkowe elementy istotne z punktu widzenia dobrego działania Straży i jej postrzegania przez społeczność lokalną.

Założenia oraz wnioski wynikające z pilotażowego programu standaryzacji i certyfikowania straży gminnych (miejskich) były m. in. przedmiotem posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi), które odbyło się 15 grudnia 2014 r. w MSW oraz konsultacji z przedstawicielami Wojewody Pomorskiego, Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, KWP w Gdańsku, KWP w Bydgoszczy oraz środowiskiem straży gminnych (miejskich), w lutym br., podczas spotkań organizowanych przez oba urzędy wojewódzkie.

Certyfikatem nadawanym przez wojewodę honorowane są straże, które spełniły podstawowe i obligatoryjne wymagania standardu na okres 2 lat. Toruńska Straż Miejska przystąpiła do programu standaryzacji i certyfikacji straży gminnych i miejskich w kwietniu br.

Przyznanie straży certyfikatu oznacza, że jednostka w ocenie wojewody właściwie wypełnia powierzone jej obowiązki. Angażuje się w działania profilaktyczne, współpracuje z mieszkańcami i policją, kompleksowo dba o porządek publiczny w zakresie powierzonych jej uprawnień, nie koncentrując się na ujawnianiu i ściganiu jedynie wybranych rodzajów wykroczeń. Ponadto spełnia wymagania formalno-prawne, np. związane z prawem pracy, szkoleniami, umundurowaniem, wyposażeniem jednostek czy prowadzoną dokumentacją w sprawach o wykroczenia. Ocenę standardu przeprowadza powołany przez wojewodę zespół (w jego skład wchodzą przedstawiciele wojewody oraz komendanta wojewódzkiego policji), który dokonuje weryfikacji i oceny.