Bezpośredniego zagrożenia terroryzmem nie ma

Rozmowa z Grzegorzem Karpińskim (PO), sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, posłem z okręgu toruńskiego.

Dlaczego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało Narodowy Program Antyterrorystyczny?

Jednym z głównych celów tego dokumentu jest wzmocnienie szeroko pojętego systemu antyterrorystycznego. W szczególności chodzi o wzmocnienie przygotowania stosownych służb i instytucji, zwiększenie ich skuteczności reagowania oraz doskonalenie procedur postępowania w kontekście tego rodzaju zagrożeń.

Co znajduje się zatem w programie?
Narodowy Program Antyterrorystyczny zawiera m.in. informacje o dotychczasowym poziomie zagrożenia terrorystycznego oraz określa mechanizmy prowadzenia jego oceny. Opisane zostały w nim także działania, które należy podjąć w celu wzmocnienia systemu antyterrorystycznego w Polsce oraz to, w jaki sposób służby i odpowiednie instytucje powinny być przygotowane na wystąpienie ewentualnych zagrożeń.

Czy powstanie programu jest związane z ostatnimi zamachami w Tunezji? Spodziewamy się ataków terrorystycznych w Polsce?
Program został przyjęty już w grudniu zeszłego roku. Dramatyczne wydarzenia w stolicy Tunezji nie miały na jego tworzenie żadnego wpływu. Z całą stanowczością pragnę podkreślić, że nie ma w tej chwili bezpośredniego zagrożenia atakiem terrorystycznym. Musimy jednak być przygotowani na wszystkie okoliczności, stąd właśnie Narodowy Program Antyterrorystyczny.

Mówi się o zagrożeniach związanych z ulokowaniem w Bydgoszczy NATO-wskich sił szybkiego reagowania. Czy oznacza to, że w regionie powinniśmy obawiać się zagrożenia terroryzmem?
Uważam, że zagrożenie militarne i zagrożenie terrorystyczne to dwa zupełnie różne zagadnienia. Nie łączyłbym ich ze sobą. Całkiem niedawno w Warszawie przeprowadzono w ramach programu ćwiczenia, podczas których tylko jedna osoba zadzwoniła na policję z informacją o trwającej strzelaninie! To nie najlepiej świadczy o naszej czujności. W prowadzeniu skutecznych działań antyterrorystycznych istotna jest profilaktyka. Jednym z zasadniczych celów opracowania programu jest podnoszenie świadomości społecznej na temat charakteru zagrożenia, zasad zachowania w przypadku jego wystąpienia oraz form i środków zaangażowania państwa w przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu. Ćwiczenia sprzed dwóch tygodni były bardzo złożonym procesem, którego media pokazały tylko niewielki odcinek. Sprawdziliśmy wszystkie służby w warunkach ekstremalnych. Pierwsze wnioski pokontrolne napawają mnie optymizmem, jednak na szczegółowy raport musimy poczekać kilka tygodni.

Źródło: ARTUR OLEWIŃSKI, Nowości